قوانین و مقررات سرمایه‌گذاری

قوانین و مقررات سرمایه گذاری در کردستان

قانون‌ها:

قانون اساسی: اصل ۴۴ قانون اساسی

قانون: تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی و آیین نامه اجرایی آن

قانون: چکیده ای از قانون مالیاتهای مستقیم

مناطق ویژه اقتصادی: قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی

مصوبه: شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی

مصوبه: کارمزد موسسه استاندارد جهت ارائه خدمات واردات مواد اولیه برای واحدهای تولیدی

مقررات ارزی: مجموعه مقررات ارزی ناظر بر نحوه افتتاح حسابهای ارزی

تصویب نامه‌ها و آیین نامه‌ها:

تصویب نامه: معافیت مالیاتی

تصویب نامه: حد مجاز آلودگی صوتی

تصویب نامه: معافیت کارمزد

تصویب نامه: آیین نامه اجرایی ماده ۷ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ج.ا.ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی

آیین نامه: اجرایی گشایش اعتبارات اسنادی اتکایی (back to back) و تنزیل اسناد اعتبارات اسنادی صادراتی

آیین نامه: نظام اقساطی واگذاری و نحوه دریافت بهای حقوق قابل واگذاری

تصویب نامه: اصلاحیه شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی

فرآیندها و راهنماها:

راهنمای پذیرش سرمایه گذاری در ایران

مراحل صدور مجوز سرمایه گذاری

درباره قانون سرمایه گذاری خارجی

مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی

کتاب راهنمای سرمایه گذاری در ایران

مصوبه های گمرکی:

گمرک: دستور العمل نگهداری بخشی از کالا به عنوان وثیقه حقوق ورودی کالاهای ترخیصی

گمرک: دستوالعمل ترخیص قطعی کالا با استفاده از ضمانتنامه بانکی معتبر با مهلت حداکثر یک ساله

تصویب نامه: ورود و خروج ماشین آلات

گمرک: تعیین ارزش محموله های  وارداتی سرمایه گذاران

تصویب نامه: قیمت خوراک و تعهد قراردادهای واحدهای پتروشیمی