سازمان‌ها و ادارات همکار

نمایندگان محترم دستگاه های اجرایی استان در مرکز خدمات سرمایه گذاری استان کردستان حضور پیدا کرده و پاسخگوی مراجعه کنندگان و سرمایه گذاران گرامی هستند.