مشوق‌های سرمایه‌گذاری خارجی

هدف از جلب وحمایت از سرمایه گذری خارجی دستیابی به منابع مالی خارجی به منظور ایجاد وتکمیل واحدهای تولیدی، انتقال تکنولوژی برتر و استفاده از آن در خصوص تولید، ایجاد اشتغال وارتقاء سطح دانش نیروی انسانی، ارتقاء کیفیت محصولات صنعتی ودسترسی به بازارهای صادراتی بوده وبرای پیشبرد این امر در راستای رشد درآمد ملی و عمران وآبادانی کشور ورود سرمایه در انواع مختلف به صورت سرمایه نقدی، ماشین آلات وتجهیزات ،ابزار وقطعات یدکی وقطعات منفصله، حق اختراع، دانش فنی، علایم تجاری، خدمات تخصصی وسایر موارد مجاز مورد توجه و حمایت واقع شده است وعمده مشوق های حاکم دراین بخش از قانون وآئین نامه مربوط به جذب وحمایت از سرمایه گذاری خارجی استخراج کردیده که به شرح زیر ارائه می گردد:

سرمایه های خارجی که با اجازه دولت به کشوروارد می شود منافع حاصل از به کارافتادن آن ها مشمول حمایت بوده وکلیه حقوق، معافیتها وتسهیلاتی که برای سرمایه گذاران و بنگاه های تولیدی داخلی موجود است شامل سرمایه گذاران بنگاههای خارجی نیز خواهد بود. چنانچه با وضع قانون خاص از صاحب سرمایه سرمایه سلب مالکیت شود چنان چه با وضع قانون خاص از صاحب سرمایه سلب مالکیت شود دولت جبران عادلانه خسارت وارده را تضمین می کند.

صاحب سرمایه مجاز است که هرسال سود ویژه حاصل از به کارانداختن سرمایه خود را در ایران وارد با محسوب نموده است از کشور خارج کند در صورتی که سرمایه گذار خارجی بخواهد بابت تمام یا قسمتی از سود ویژه یا اصل مواد قانون به صورت کالا صادر نماید وزارت امور اقتصادی ودارایی و وزارت بازرگانی مکلفند اجازه خروج کالای مزبور را بدون سپرده تعهد ارزی به گمرکات ودوایرمربوطه صادر نمایند.

غیر از فعالیتهایی که مشمول اولویت بند یک موضوع تصویب نامه شماره ۱۳۶۱/ت ۱۱۴۶۳ مورخه ۱۱/۲/۱۳۷۴ هیئت وزیران ومصوبات جایگزین آن در آینده می گردد سایر فعالیتهای صنعتی ومعنی با مشارکت خارجیان در اولویت دوم قرار گرفته واز شش مسال معافیت مالیاتی برخوردار خواهند بود.

افزایش سنوات، معافیت ناشی از استقرار واحدهای مذکور در نقاط محروم کشور به قوت خود باقی است.سرمایه گذار خارجی با رعایت تبصره ۱ ماده ۳ جلب وحمایت سرمایه های خارجی می تواند سرمایه یا بخشی از سرمایه خارجی با سهم الشرکه خود را با موافقت سرمایه گذار داخلی یا خارجی و یا هیات سرمایه گذاری خارجی و تایید وزیر اموراقتصادی ودارایی به سرمایه گذار واگذار نماید.

الف) ویژگی ها وتسهیلات قانون تشویق وحمایت از سرمایه گذاری خارجی برای سرمایه گذاران خارجی

 • عدم محدودیت در حجم و درصد مشارکت سرمایه گذار خارجی
 • امکان ثبت شرکت ایرانی با ۱۰۰ درصد سرمایه خارجی
 • انتقال اصل سرمایه، سود سرمایه ومنافع حاصل از به کارگیری سرمایه به صورت ارز یا کالا
 • برخورداری سرمایه گذاران خارجی از رفتار مشابه وبرابر با سرمایه گذاران داخلی
 • امکان سرمایه گذارای اشخاص حقیقی وحقوقی خارجی وایرانی های مقیم خارج از کشور
 • امکان سرمایه گذاری در کلیه زمینه های مجاز وبرای بخش خصوصی
 • اعطای پوشش حمایتی به کلیه روش های سرمایه گذاری خارجی
 • فرایند کوتاه وسریع درخواست پذیرش وتصویب سرمایه های خارجی
 • صدور پروانه اقامت سه ساله برای برای سرمایه گذاران،مدیران ،کارشناسان ، مدیران ،کرشناسان خارجی و بستگان درجه یک آنها

ب) ریسک های تحت پوشش قانون

 • سلب مالکیت وملی شدن
 • انتقال اصل سرمایه وسود حاصله از آن به صورت نامحدود
 • تضمین خرید کالا وخدمات تولیدی در طرح های سرمایه گذاری خارجی به روش BOTدرصورتی که خریدار انحصاری آن دولت باشد.