مشوق‌های شرکت برق

مشوق های شرکت برق

قیمت سوخت:

در مواردی که سرمایه گذار مبادرت به عرضه مستقیم برق به مصرف کننده ها و یا دیگر عرضه کننده ها برای مصرف در داخل کشور می کند، اگر قیمت سوخت تحویلی به مولد بیش از قیمت سوخت نیروگاهی باشد، ما به تفاوت قیمت سوخت ( مطابق با دستور العمل محاسبه و اعمال ما به تفاوت نرخ سوخت و بهای گاز صرفه جویی شده) به وی پرداخت می شود.

پرداخت هزینه‌های عمومی برقراری انشعاب:

 • براساس تبصره ۶ آیین نامه تضمین خرید برق، مشترک شرکت برق منطقه ای / توزیع نیروی برق که نسبت به احداث مولد مقیاس کوچک در تاسیسات خود اقدام می نمایند، می توانند قدرت قراردادی خود را (حداکثر تا میزان ظرفیت مطمئن مولد) کاهش دهد و ضمن آنکه معادل هزینه های عمومی برقراری انشعاب به نرخ روز را برای این میزان کاهش یافته دریافت می نمایند، از پشتیبانی موضوع بند ۱۴-۳ بهره مند شود.
 • به منظور تشویق احداث مولد در محل تاسیسات مصرف کننده، سرمایه گذاری که نسبت به احداث مولد مقیاس کوچک در تاسیسات خود اقدام می نمایند، می توانند پس از اخذ پروانه ی احداث برای تبدیل بخشی از انشعاب برق خود از عادی به آزاد (حداکثر تا میزان ظرفیت مطمئن مولد) اقدام نمایند.
 • شرکت توزیع نیروی برق / شرکت برق منطقه ای باید متناسباً ( برای بخشی که از عادی به آزاد تبدیل شده است) هزینه های عمومی برقراری انشعاب را به نرخ های روز به سرمایه گذار پرداخت و متعاقب آن بهای برق مصرفی انشعاب آزاد سرمایه گذار را بر مبنای تعرفه آزاد محاسبه و دریافت نماید.
 • سرمایه گذار می تواند، در مدت اعتبار پروانه احداث با واریز عین مبالغ دریافتی به شرخ بند ۹-۲-۱ به حساب شرکت توزیع نیروی برق / شرکت برق منطقه ای، مجدداً انشعاب آزاد خود را به عادی تبدیل نماید. بعد از گذشت مدت اعتبار پروانه ی احداث درباره ی درخواست سرمایه گذار برای تبدیل انشعاب، مشابه سایر مشترکان رفتار خواهد شد.

شرکت‌های تعاونی متقاضی احداث مولد مقیاس کوچک:

برای توانمندسازی و افزایش سهم بخش تعاونی در تولید برق کشور، شرکت های تعاونی که در اساسنامه آنها موضوع ” سرمایه گذاری در احداث مولد (نیروگاه) و تولید برق” به عنوان یکی از محورهای اصلی فعالیت تعاونی درج شده باشد و اعضای آنها در امر تولید و یا تجارت برق دارای تخصص کافی باشند افزون بر بهره مندی از حمایت ها و تسهیلات اعطایی به بخش خصوصی از مزایا و حمایت های قانونی مرتبط با بخش تعاونی های تولیدی نیز طبق مقررات مربوط به آن، از جمله مفاد فصل سوم ” قانون اصلاح مواردی از قانون برنامه چهارم توسعه ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی” بهره مند خواهند شد.

 • در ارزیابی توانمندی شرکت، اعضای تعاونی – که دارای تخصص کافی در امر تولید و یا تجارت برق باشند – به منزله کارکنان شرکت تلقی می شوند.
 • شرکت های توزیع نیروی برق می توانند مولدهای دیزلی خود را به صورت اجاره به شرط تملیک، به این تعاونی ها واگذار نمایند. انتقال قطعی مالکیت در پایان دوره اجاره، منوط به آنکه شرکت تعاونی با ماهیت و موضوع مرتبط با تولید برق و به صورت قانونی در دوره ی اجاره، فعالیت داشته باشد.
 • تبصره: شرکت های برق منطقه ای می توانند توربین های گازی کوچک خود را، به شرط استفاده از آنها برای تولید همزمان برق و حرارت، به شرح مندرج در این بند به این تعاونی ها واگذار نمایند.
 • توانیر ( و یا شرکت های زیر مجموعه آن) می تواند، در قالب مشارکت با شرکت تعاونی، بخشی از کل منابع مالی مورد نیاز پروژه را تامین نماید. در این مورد توانیر ( و یا شرکت های زیر مجموعه آن) مکلف است سهم خود را حداکثر ظرف سه سال پس از بهره برداری به بخش غیر دولتی ( با اولویت شرکت تعاونی مذکور) واگذار کند.
 • وزارت نیرو، این تعاونی ها را جهت دریافت وام به وزارت تعاون صندوق تعاون و یا نظام بانکی کشور معرفی می کند.

ساخت داخل:

 • برای حمایت از ایجاد ظرفیت ساخت داخل مولد مقیاس کوچک، پیش پرداخت خرید برق به سرمایه گذارانی که از مولد مقیاس کوچک ساخت داخل استفاده خواهند کرد، تا دو برابر قابل افزایش است.
 • سازمان توسعه برق ایران عهده دار حمایت از بخش غیر دولتی برای ایجاد و توسعه ی ظرفیت های ساخت داخل مولدهای مقیاس کوچک می باشد.

سایر تسهیلات:

سرمایه گذار از تسهیلات ذیل، بویژه برای تامین مالی احداث مولد مقیاس کوچک، نیز برخوردار می شود:

 • سرمایه گذار می تواند برای احداث مولد مقیاس کوچک، همچون سایر طرح های تولیدی (صنعتی) و نیز سایر طرح های نیروگاهی، از تسهیلات بانکی ( ریالی و ارزی ) استفاده کند.
 • تبصره : سرمایه گذار می تواند پس از اخذ پروانه احداث، درخواست خود را برای معرفی طرح وی به عنوان طرح مورد تایید وزارت نیرو جهت دریافت تسهیلات ( از جمله از محل منابع حساب ذخیره ارزی ) و یا تخصیص ارز خود گردان و یا برای دریافت سایر تسهیلات به واحد جلب مشارکت تسلیم کند.
 • توانیر از محل منابع وجوه اداره شده ( با حداقل نرخ سود / کارمزد پیش بینی شده در مقررات مربوطه )، برای تامین بخشی از آورده، سرمایه گذار را حمایت می کند. دستورالعمل اعطای تسهیلات از محل منابع وجوه اداره شده به پیشنهاد کمیته ارزیابی به تصویب مدیر عامل توانیر می رسد.
 • به منظور تسهیلات سرمایه گذاری در احداث مولد مقیاس کوچک، در صورت درخواست سرمایه گذار، توانیر ( و یا شرکت های زیر مجموعه آن) می تواند از طریق پیش پرداخت خرید برق ( علاوه بر سایر پیش پرداخت های خرید برق ) و یا از محل منابع وجوه اداره شده ( علاوه بر تسهیلات موضوع بند ۱۲-۲ ) منابع مالی لازم را برای تامین هزینه های برقراری انشعاب و احداث تاسیسات لازم برای تامین گاز مولد و اتصال مولد به شبکه های برق در اختیار سرمایه گذار قرار دهد.
 • فضای لازم برای احداث مولد مقیاس کوچک در پستهای برق – که امکان فنی احداث و بهره برداری از این مولدها در آن ها وجود داشته باشد- در قالب اجاره ی بلند مدت (یا واگذاری مالکیت، در مواردی که این امر طبق مقررات، امکان پذیر باشد.) در اختیار سرمایه گذار قرار می گیرد. ضمناً برای تسهیل اعطای وام به سرمایه گذار، مالک پست برق (شرکت برق منطقه ای یا شرکت توزیع نیروی برق) برای ترهین زمین مولد مقیاس کوچک به بانک یا موسسه مالی و اعتباری اعطا کننده ی وام (با حفظ حق استفاده به عنوان پست برق) مساعدت می کند.