قوانین و مشوق‌های گمرکی

مرز باشماق مریوان

حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض قطعات ولوازم و موادی که برای مصرف در ساخت یا مونتاژ یا بسته بندیاشیاء مواد دستگاهها وارد میگردد. در مواردی که مشمول ردیفی از جدول تعرفه شود که ماخذ حقوق گمرکی وسود بازرگانی و عوارض شیئی یا ماده دستگاه آماده باشد به تشخیص وزارت صنایع ومعادن به ماخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض ماده یا دستگاه آماده مربوط به وصول خواهد شد.

تبصره: به منظور حمایت از صنایع داخلی دولت می تواند به پیشنهاد وزارت صنایع در حقوق گمرکی مربوط به مواد اولیه و قطعات ماشین الات صنعتی و کشاورزی و دستگاههای الکترونیک و وسایل حمل و نقل که کارخانه های داخلی به کشور وارد ودر آن کارخانه ها تکمیل و یا سوارویا ساخته می شود به میزان لازم تخفیف دادهن ویا به کلی معاف کند.

براساس مصوبه هیت وزیران مواد اولیه و اجرپزای مورد نیاز تولید برای واحدهای ماشین سازی و ساخت تجهیزات که برای صنایع کشورماشین الات و تجهیزات تولید می نماید ،مشمول هر یک از ردیف های تعرفه گمرکی باشند به تشخیص وزارت صنایع ومعادن از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف هستند.

ماده ۱۲:

واردات قبل از صادرات مواد و کالاهی مورد مصرف در تولید ،تکمیل ، آماده سازی وبسته بندی کالاهای صادراتی به صورت موقت با ارائه تعهد یا سفته معتبر به گمرک از پرداخت کلیه وجوه متعلقه به واردات جز آن چه که جنبه هزینه یا کارمزد دارد معاف است.

ماده ۱۴:

مابه التفاوت اخذ شده توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان وکلیه وجوه دریافتی گمرک یه استثنای آنچه جنبه هزینه وکارمزد دارد ،دررابطه با کالاها ،مواد،اجزا وقطعات خارجی مورد مصرف در ساخت، تکمیل آماده سازی وبسته بندی کالاهای صادراتی بر اساس دستورالعملی که در آیئین نامه مشخص می شود به صادرکننده مسترد می گردد.

تبصره ۳: در مورد مواد وکالاهای وارداتی مورد مصرف در ساخت کالاهای صادراتی که به صورت قطعی از گمرک ترخیص شده باشد، وجوه پ=رداخت شده بابت واردات قطعی،پس از صدور محصول به ماخذ زمان صدور قابل استرداد می باشد.

تبصره ۴: در صورتی که کالاهای مورد مصرف در ساخت اقلام صادراتی، تولید داخلی بوده ولی مواد آن ها از خارج از کشور وارد شده باشد وجوه پرداختی برای مواد مذبور قابل استرداد می باشد.

تبصره ۵: چنانچه کالای تولید داخل به سازمان ها و اشخاص که در رابطه با کالاهای مشابه خارجی معافیت دارند فروخته شوند. وجه پرداختی برای ورود کالاها ومواد، اجزاء وقطعات آن طبق مقررات این ماده به تولیدکننده قابل استرداد می باشد.

ماده ۱۹:

دولت می تواند همه ساله وجوهی را تحت عنوان تشویق صادرات در بودجه سنواتی منظورو به صورت کمک سود تسهیلاتی بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب وزیران به صادرکنندگان پرداخت نماید.

سایر موارد:

با استناد به مواد ۱۲ و ۲۴ قانون مقررات صادرات وواردات و آئین نامه اجرائی آن در صورت درخواست کتبی آن دسته از کارخانجات، شرکتها و واحدهای تولیدی اعم از صنعتی وصنفی) که دارای پروانه معتبر هستند در جهت واردات قبل از صادرات (ورود موقت) مواد اولیه وکالاهای مورد نیاز در تولید، تکمیل ،آماده سازی وبسته بندی کالاهای صادراتی ستاد نظارت گمرکات استان با رعایت سایر مقررات مندرج در مفاد مواد فوق الذکر با ورود موقت آن ها موافقت نموده وپس از صادرات کالای ساخته شده و آماده در موعدد مقرر نسبت به تسویه پروانه ورود موقت و فک تضمین ماخوذه اقدام می نماید.

هم چنین با استناد به مواد ۱۴ و ۲۵ قانون مقررات صادرات وواردات و آئین نامه اجرائی ان نسبت به محاسبه واسترداد حقوق ورودی آن مقدار از مواد اولیه، اجزاء وقطعات، لوازم بسته بندی و سایر کالاهای صادراتی که اخیرا پیرو تلاش و پی گیری های مجددانه ، اختیارات اجرایی آن به ستاد نظارت گمرکات … تفویض گردیده است.