3 تیر

صدور مجوزهای سرمایه گذاری خارجی

در اردیبهشت ماه سالجاری مرکز خدمات سرمایه گذاری استان موفق به اخذ مجوز سرمایه گذاری خارجی برای دو شرکت توتون آپادانا وشرکت آیریا ونداد کسری شد.
شرکت فراسازان توتون آپادانا با سرمایه گذاری مستقیم خارجی (90 درصد) با 4 خط تولید سیگار و با سرمایه ای بالغ بر 300 میلیون یورو در شهرستان سقز آغاز به گار نموده است .همچنین شرکت آیریا ونداد کسری تولید کننده انواع لوازم برقی والکترونیکی از کشور ترکیه با سرمایه ای در حدود 5940000 میلیون یورو با پیشرفت فیزیک 90 درصد است.