4 نوامبر

حضور مدیر کل امور اقتصادی و دارایی در جلسه هیات مقررات زدایی به ریاست آقای دکتر دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی

جلسه هیات مقررات زدایی کشور در روز دو شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ در ساختمان وزارت به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار گردید. در این جلسه پیشنهادات هیات کارشناسی مقررات زدایی در خصوص فرایند تغییر کاربری که استان کردستان نیز از استان‌های پیشنهاد دهنده این موضوع بود مورد بررسی و به تایید مقام عالی وزارت، رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن کشور نماینده محترم دیوان محاسبات نماینده دادستان کل کشور نماینده دیوان عدالت اداری رسید.
 با انجام اصلاحات مذکور فرایند تغییر کاربری در طرحهای سرمایه گذاری تا حد زیادی کاهش می یابد. جناب آقای دکتر دژپسند نیز با اشاره به لزوم کاهش فرایندهای مرتبط با سرمایه گذاری راهکار بهبود فضای کسب و کار کشور و ارتقاء رتبه کشور را در شاخص‌های بهبود فضای کسب و کار را کاهش زمان. رفع قوانین و مقررات و کارگروه‌های موازی و الکترونیکی نمودن فرایندها عنوان نمودند.