5 ژانویه

اطلاع رسانی برگزاری ۲۰ عنوان نمایشگاهی در مرکز دائمی نمایشگاههای جمهوری اسلامی ایران در بغداد

بر اساس اطلاعات واصله از سوی مدیریت پروژه و طی موافقات صورت گرفته لبن روسای محترم جمهوری اسلامی ایران وکشور عراق ( تصویر پیوست) ، مقرر گردیده است مرکز دائمی نمایشگاههای ایران در بغداد و در سایت نمایشگاههای این شهر به بهره برداری برسد.